Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej działa od lutego 2004 r. Bierze czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym realizując liczne projekty na obszarze gminy Czchów. Za najważniejsze cele, statut stowarzyszenia uznaje promocję Ziemi Czchowskiej, jej dziedzictwa kulturowego oraz działanie na rzecz jej rozwoju.

Stowarzyszenie aplikowało o środki z unii europejskiej, Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego, Gminy Czchów i różnych fundacji, w ramach których prowadzone były m.in. warsztaty językowe, plastyczne, savoir vivre, teatralne, informatyczne, profilaktyczne, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, półkolonie.
Wśród projektów inwestycyjnych stowarzyszenie wyremontowało pomieszczenia w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie, rozbudowało kompleks rekreacyjny w Czchowie oraz zakupiło wyposażenie w ramach projektu „Dotknij kulturę”.

Wszystkich pragnących działać na rzecz społeczności lokalnej gorąco zachęcamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą zaangażować się w działalność charytatywną, społeczną i kulturalną.

„Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej jest Beneficjentem operacji pn. „Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”.

mającej na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Czchów poprzez budowę wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie wybudowana wiata turystyczna wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną.