Zarówno w Punkcie Obsługi Turystycznej, jak i w Centrum Informacji
Turystycznej można zakupić pamiątki i różne wydawnictwa związane z gminą
Czchów.